Basisonderwijs

De Bever is een openbare daltonbasisschool.

Dat betekent dat iedereen welkom is, ongeacht achtergrond, wereld- of levensbeschouwing.

Wij spelen, werken, leren en gaan respectvol met elkaar om. Met elkaar creëren wij een veilige en sociale leeromgeving. Om tot goede leerprestaties te komen geldt namelijk een belangrijke voorwaarde. Uw kind moet met plezier naar school gaan. Daar spannen wij ons als team voor in.

Kinderen presteren beter wanneer er plezier ontstaat bij het leren. Bij ‘leerprestaties’ gaat het volgens ons overigens niet alleen om cijfers en resultaten voor lezen, taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en verkeer. Ook gymnastiek, handvaardigheid, tekenen, muzikale en sociaal-emotionele vorming vinden we belangrijk.

De cognitieve en creatieve vaardigheden van kinderen worden binnen onze aanpak en het leeraanbod gestimuleerd.

Wij werken planmatig en dragen er zorg voor dat inspanning en ontspanningsmomenten in balans zijn. Wij leren de kinderen planmatig werken en geven kinderen waar mogelijk ruimte om zelf activiteiten te plannen en persoonlijke leerdoelen vorm te geven. Zo leren de kinderen 'leren' en zijn zij eigenaar van hun eigen leerproces.

Door onze Daltonaanpak kunnen kinderen gemakkelijk extra oefenen met leerstof die zij lastig vinden en doorontwikkelen op gebieden waar zij heel vaardig in zijn. Ons Daltononderwijs is erop gericht de kinderen, gedurende de basisschoolperiode, te laten ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke jong volwassenen die weten hoe zij goed kunnen samenwerken. Met succes voor de toekomst!